شفرات القنوات

شفرات الباور فيو PowerVu Keys علي مختلف الاقمار الصناعيه بتاريخ اليوم 2016

شفرات الباور فيو PowerVu Keys

شفرات الباور فيو PowerVu Keys علي مختلف الاقمار بتاريخ اليوم 2016

شفرات الباور فيو PowerVu Keys علي مختلف الاقمار الصناعيه بتاريخ اليوم 2016

SIS-Live
Astra 4.8°E 12149-H-27500 – 12418-H-27500
P 00558020 00 BFC4EF57666AC9 ; EMM Key Valid
P 002B8EF7 00 B7F1C5CBCD1867 ; EMM Key Valid
P 00595C6A 00 9A724EA38306C3 ; EMM Key Valid
P 004042D8 00 D70A0BD206B274 ; EMM Key Valid
P 004D61BC 00 850F8ECDA2D356 ; EMM Key Valid
P 004D6864 00 7EA4FAA3A09FE3 ; EMM Key Valid
Key0: 6D 11 BA 71 E7 A1 4E Next 08.11.2016
Key1: 8A 9F D1 99 1C 2D 9E Activet 07.11.2016

DISCOVERY EUROPE
Astra 4.8°E 12322 V 27500
PowerVU
Key0:46 A4 B5 34 0F 25 DD Next
Key1: 89 5A 03 25 1B 1A AD Active
P 005E278F 00 2C803303B933A4 ; EMM Key (AU Update)
P 00622EE5 00 B80EA84B841E29 ; EMM Key
P 006019B6 00 ED840210914C59 ; EMM Key

Discovery-Networks
Thor1°W- 12303-V-27500 0 & Astra 4.8°E 12360V 27500
PowerVU
Key0: 76 08 34 39 FE E1 92 Next
Key1: 2E BF 1F 38 F3 9D 40 Active
P 00623910 00 D6795F87CC1CBC ; EMM Key (AU Update)

GMA NETWORK Apstar-7 @ 76.5° East
TP. 3726 V 5925
key00 :F5 B8 9B 9C 0F FF 45 00
key01 :27 E4 E0 46 38 64 84 00

NBCU E Entertainment
Intelsat 20 (IS-20) @ 68.5° East
12562 V 2866
Key0: 01 23 45 67 89 AB CD
Key1: 01 23 45 67 89 AB CD
45 50 B1 57 D6 1D BF , EMM KEY

Intelsat 11 at 43.1°W
4048 V 20832-3/4
El Trece HD -El Trece Américas -El Trece Europa -Metro -Magazine -Artear Ocasional
-TyC Sports HD -TyC Sports HD Internacional -Canal (á)
P 0000 00 7893AA1FC43B54 ; ECM Key0 Active 10.02.2016
P 0000 01 FDDBDFAE9BF4FE ; ECM Key1
P 005A48D4 00 AF82076F1E8C1D ; EMM Key

MTN Worldwide TV ( Sport 24 HD)
-NSS 20°W-12508 H 6660 -PowerVu
-Intlesat 66°E -4133 V 11250 -PowerVu
-NSS 47.5°W-4163 R 9247-PowerVU(C-Band)
-NSS 57.0°E- 4133 – V -11250 -PowerVU(C-Band)
-Intelsat 34.5°W-4090 H 20665 -PowerVU(C-Band)
P 0061BE9D 00 175DA161086473 ; EMM Key
P 005DD00B 00 55CD1B505028DD ; EMM Key
ECM KEYS Are Still Rolling/Changing Very Fast !!!!!
Key0: 35 9F 08 CA A8 C2 FE <=
Key1: C3 37 E8 3A CD B4 E3 <=

Thor1°W-
12380-V-28000 // Discovery(TLC Balkans)/Arqiva(UNI CZSK)/0.8°W
ECMKEY0=7F468E8B047CDE
ECMKEY1=679352FC3DEDF4

SES 6 – 40,5 W
NEW TP : 3752 V 7400
(ESPN 2 Andino-ESPN 2 Colombia-ESPN 2 Sur-ESPN 2 Venezuela)
ECMKEY0= 93AB2F2CC7B55C
ECMKEY1= FF831F83A4867E

AFN
Eutelsat 9.0°E 11766-V-27500 & 11804-V-27500
166.0°E 3860-H-28000
177.0°W 3646-R-28000
180.0°E 4174-L-3680
113.0°E 12590-V-28000 **12670-V-28000
64.2°E 4093-L-3680
Intelsat 903 @ 34.5° West – 4126 L 3680
P 00540716 00 FCCD8E6C12268A ; EMM Key
P 0057B90F 00 2C280A7807F63D ; EMM Key
P 00544CE1 00 AB6A053EF67E7D ; EMM Key
PowerVU
ECM KEY0=6DADC79AAD00CF
ECM KEY1=9E83D4513F3B23 Active

Intelsat 11 at 43.1°W
TP 4054 V 23778
P 0000 00 A3E733FBCC4AAE ; ECM Key0
P 0000 01 8632C6EEB8C3DA ; ECM Key1
P 006491B5 00 CAA9631BA61679 ; EMM Key
P 005A4B19 00 261E9256451650 ; EMM Key

BeIn Sports USA / BeIn Sports en Español
EchoStar 9/Galaxy 23 at 121.0°W
4172 V 18916
P 0000 00 191F1B713B6777 ; ECM Key0
P 0000 01 1D1BE37186BEA0 ; ECM Key1
P 005D6EA3 00 17742B26DAF49C ; EMM Key

Sony Entertainment TV
Sony Kix – Sony SAB TV India -Sony Pix -Sony Six-Sony Max India-Sony Max 2-SET India
Intelsat 20 at 68.5°E 3900 H 22222-5/6
Key00: 696518BA91081E 07.11.2016
KEY01:76F488592C0EC6
P 0056F8FF 00 A2DC8597FCB493 ; EMM Key [Valid]
P 0057BDFD 00 10698B2E953E24 ; EMM Key [Valid]
P 004D6005 00 75DA9A9BB64B84 ; EMM Key [Valid]
P 00575C42 00 F2E36902CDCF63 ; EMM Key [Valid]
P 0057BDF1 00 CB7E84C168A84C ; EMM Key [Valid]
P 006030BD 00 1F55163AEF9EFA ; EMM Key [Valid]
P 00573550 00 869DEAA2C0588D ; EMM Key [Valid]
P 0057E97A 00 4BC4125DE6BDBC ; EMM Key [Valid]
P 006031CE 00 DA374CC6EC1A54 ; EMM Key [Valid]
P 005747BF 00 5E2657AFABA5F8 ; EMM Key [Valid]
P 00581AA9 00 3452D7D5A16B8A ; EMM Key [Valid]
P 005818E9 00 FB390F233B0BC9 ; EMM Key [Valid]
P 0060D2A0 00 DE26726746E91C ; EMM Key [Valid]
P 0060D2A0 00 DE26726746E91C ; EMM Key [Valid]
P 0060D2A0 00 DE26726746E91C ; EMM Key [Valid]
P 005A17F1 00 0742F2C495A5ED ; EMM Key [Valid]
P 00556770 00 B5BE7DF6F510B4 ; EMM Key [Valid]
P 00603523 00 3B0B0CC5ADCBF2 ; EMM Key [Valid]
P 0059D92F 00 3806EFA221B682 ; EMM Key [Valid]
P 005817AE 00 735B26A23C57EE ; EMM Key [Valid]
P 00577A20 00 0E54D5251362F0 ; EMM Key [Valid]
P 005A16A7 00 F22607C3EC5BB0 ; EMM Key [Valid]
P 00585E84 00 D31E22202EF01E ; EMM Key [Valid]
P 00573682 00 78C6F84AA01BF7 ; EMM Key [Valid]
P 00575623 00 7EFD64B457BE2A ; EMM Key [Valid]
P 00577A44 00 4857D2681D3EA2 ; EMM Key [Valid]
P 005A1CDD 00 CDF56584EE5A61 ; EMM Key [Valid]
P 00577A9F 00 06D2FD24A158D9 ; EMM Key [Valid]
P 00578E75 00 AADEB2B6838F26 ; EMM Key [Valid]
P 0060347B 00 8B8DEB714D4CBC ; EMM Key [Valid]
P 0057792D 00 897953F8AE2DCD ; EMM Key [Valid]
P 0057792D 00 897953F8AE2DCD ; EMM Key [Valid]
P 0057792D 00 897953F8AE2DCD ; EMM Key [Valid]
P 005617F6 00 0F758C7FBF3CE1 ; EMM Key [Valid]
P 00581A2C 00 8783C3DAD99A9C ; EMM Key [Valid]
P 005514F0 00 DF8D2C977DF631 ; EMM Key [Valid]
P 0057473D 00 C873F687612CB1 ; EMM Key [Valid]
P 00574E86 00 DDA12678CC96AA ; EMM Key [Valid]
P 00583CCE 00 79E0D6F59DBAA0 ; EMM Key [Valid]>
P 0060D29A 00 849C2FC74FFCBB ; EMM Key [Valid]
P 00585BED 00 6945C35991843D ; EMM Key [Valid]
P 00583FF6 00 B4A62557BF582D ; EMM Key [Valid]
P 00561057 00 CACD7F0F7BDE65 ; EMM Key [Valid]
Sony Six HD
IntelSat17 @ 66°E 3845 H 30000
autoroll UA/key
62 fd c0 / A8 B0 07 7E FE 1B 23
62 fd d0 / 90 0E 3F 76 0C B3 C7
62 fd d2 / 13 00 2D AF 5F 05 77
62 fd ed / 80 28 A8 26 16 44 1A
63 10 f5 / E7 A3 45 5E 64 F4 04
63 71 39 / FB 22 56 E4 12 A5 56
63 7a bd / 64 33 4B FC 00 14 A7
63 85 ed / 15 87 7E 39 98 BF C3
63 86 30 / 9C 1C B7 EE 40 C0 3B
63 86 32 / 24 C4 DA 62 00 73 FF
63 87 3d / 36 6A 00 B4 4C 87 5C
PowerVU
P 0000 00 986DE3D283A783 ;
P 0000 01 25CE74904577A5 ;active 22.10.2016
Sony Six SD
Asiasat 7 (105.5E) TP.4180 V 30000
ECMKey=00: 113754C6C0CEE1
ECMKey=01: 0910927BE3F5CF

HBO/CineMax
Amos 4°W -10934.00 H 13750 5/6
P 006019B6 00 ED840210914C59 ; EMM KEY
PowerVU
Key0: D12726D3C1463B 31.08.2016
Key1: 9D 78 8F 04 63 3C 43

166E (Intelsat 19)
3980 H 30000 2/3
Eurosport 1 Asia HD & Eurosport News
Discovery Channel New Zealand, Discovery Science Australia & New Zealand, Animal Planet New Zealand,
Discovery Kids Australia & New Zealand, TLC Australia, Discovery Kids Southeast Asia HD,
Animal Planet Australia, Discovery Turbo New Zealand,
P 0000 01 211214410FD467 ;[3760V,3980H] 10.09.2016

166E (Intelsat 19)
4040 V SR 30000 3/4
Discovery Kids Philippines(SD) & Load(Eve SEA), Discovery Science Southeast Asia, DMAX Southeast Asia, Animal Planet Southeast Asia
Discovery Channel Southeast Asia, TLC Southeast Asia,
Discovery Channel Taiwan
P 0000 01 459C747E1BC828 ;[4040V] 10.09.2016
P 0000 01 9710BD1BBDD408 ;[4080V] 10.09.2016

Intelsat 19 – 166 E
4080 V 28270
(Discovery Channel Malaysia, Discovery Japan HD, Animal Planet Japan HD, Hits HD, Discovery Turbo Max, TLC Malaysia, Discovery HD World SEA, Discovery Channel China)
01 = 37 DB 47 EB 74 EF ED 13.07.2016

[166.0°E_DISCOVERY-ASIA] #166.0°E
3760-V-30000 // (Discovery Networks Asia-Pacific)
01 = 72 3A BA A3 DD C0 19 13.07.2016

Level 3
EchoStar 9/Galaxy 23 at 121.0°W
3780 V 29270-7/8
3980 V 29270-7/8
P 0000 00 FD8A1A343A1BD0 ; ECM Key0
P 0000 01 25281B3C220451 ; ECM Key1

[CNN Newsource Europe]
#Ses 22.0°W 11563-H-6110
Key00: CF 8F 8E BA 32 86 A4 Active 08.01.2016
P 0041BB3E 00 285A68374F0AC1 ; EMM Key

[15.0°W_FIGHT-NETWORK]
#Telestar 15.0°W 12707 H 4055
P 0000 01 A52E79D341F87F – active 16.02.2016
ECMKey0: B0 7E C5 8F 41 2B D7 -Next
Autoroll
P 5d8013 00 22C3627C45D633 ; (The Fight Network) — Telestar 15.0 w..
P 60a424 00 6C01ECC7ADC342 ; (The Fight Network) — Telestar 15.0 w..
P 60af19 00 723F737A57370E ; (The Fight Network) — Telestar 15.0 w..
P 612c35 00 A800B5CF633602 ; (The Fight Network) — Telestar 15.0 w..
P 612c62 00 F5003FD8BE08A2 ; (The Fight Network) — Telestar 15.0 w..

AXN_PACKAG
Apstar-7 (76.5E)
TP. 3920 H 28340 CBAND
00. AD5C DBA9 9150 5A
01. 1E13 76FD 07FB 13

Asiasat 7 @ 105.5E FREQ : 4180 V 30000
P 0150 00 113754C6C0CEE1 ; SONY WAH
P 0180 00 113754C6C0CEE1 ; AS7 SD 4 Sony TV International Test Feed ( No Audio)
P 04A0 00 113754C6C0CEE1 ; AS7 HD 4 Vodafone Test Card

AMC 11 at 131.0°W
4100 H 30000-5/6
Showtime HD West Plex 2
Key 00 FD8A1A343A1BD0 ; ECM Key0
key 01 25281B3C220451 ; ECM Key1

AMC 10 at 135.0°W
4040 V 30000-5/6
Viacom Media Networks HD Plex 4
Key 00 236C98E9A3E196 ; ECM Key0
key 01 BFDB0AA54F13F3 ; ECM Key1

AMC 10 at 135.0°W
Viacom Media Networks HD Plex 2
3760 V 30000-5/6
key 00 236C98E9A3E196 ; ECM Key0
key 01 AD7A28CEFE74B3 ; ECM Key1

AMC 10 at 135.0°W
Comcast Entertainment Group
3820 H 29270-3/4
key 00 820D24E60043B2 ; ECM Key0
key 01 820D24E60043B2 ; ECM Key1

AMC 10 at 135.0°W
Univisión
3780 H 29200-3/4
key 00 32096F2C1B097E ; ECM Key0
key 01 805F408F81FEBC ; ECM Key1

AMC 10 at 135.0°W
In Demand
3720 V 30000-5/6
key 00 0123456789ABCD ; ECM Key0
key 01 0123456789ABCD ; ECM Key1

AMC 11 at 131.0°W
3780 H 29270-3/4
Lifetime Entertainment Services
key 00 5EA93E50196F49 ; ECM Key0
key 01 51BB1D53EF14A8 ; ECM Key1

AMC 11 at 131.0°W
3960 V 30000-3/4
NBC Universal
key 00 0123456789ABCD ; ECM Key0
key 01 0123456789ABCD ; ECM Key1

AMC 11 at 131.0°W
4120 V 30000-5/6
Viacom Media Networks HD Plex 1
key 00 236C98E9A3E196 ; ECM Key0
key 01 AD7A28CEFE74B3 ; ECM Key1

AMC 11 at 131.0°W
4160 V 29200-3/4
Univisión
key 00 32096F2C1B097E ; ECM Key0
key 01 5A709D7BA31570 ; ECM Key1

AMC 11 at 131.0°W
3910 V 13200-5/6
Encompass Digital Media
key 00 0F1BD579C4312E ; ECM Key0
key 01 12179D780F8856 ; ECM Key1

SES 6 at 40.5°W
WOBI TV
3682 L 3030-5/6
key 00 7495B11534A8C4 ;
key 01 789179147EFFEC ;
P 001A075C 00 68577698407D66 ;EMM

SES 1 & DirecTV 4S/8 at 101.0°W
Scripps Networks
3980 H 30000-5/6
key 00 909DD8F17BCFA7
key 01 B18FC4A6AC0859

SES 1 & DirecTV 4S/8 at 101.0°W
4020 H 28000-3/4
key 00 5BB685E40EAABD ; ECM Key0
key 01 96D71BE6B2F98F ; ECM Key1

Intelsat 805 & Galaxy 11 & Amazonas 1 at 55.5°W
SIS CARIBBEAN
(55,5ºW – 3808 V 26666)
P 0000 00 76565757577070 ; ECM Key0
P 0000 01 34443646747599 ; ECM Key1
P 00595C09 00 6C8B926C87853D ; EMM Key (Au Update)

Galaxy 17 & Nimiq 6 at 91.0°W
Fox Networks Group
3820 V 30000
ECMkey0: CB 56 53 EF 16 A1 2B
ECMkey1: FE 52 82 5F B0 76 A5
P 00 22 B7 9A 00 97 66 7E 82 AC 07 76 , EMM KEY

Intelsat 805 & Galaxy 11 & Amazonas 1 at 55.5°W
4134 H 4444
TV Globo Internacional Américas
P 0000 01 8A34E537BEA4B3 ; ECM Key1

Telstar 18 at 138.0°E
GMA Network
3847 H 4444
P 0000 00 F5B89B9C0FFF45 ; ECM Key
P 0000 01 27E4E046386484 ; ECM Key1
P 00605A8C 00 8FE420F452FCA1 ; EMM Key

SES 6 – 40,5 W
3980 L 21600
(ESPN Brasil HD, ESPN+ Brasil HD, ESPN America Latin HD)
P 0000 00 3A063A84E24613 ; ECM Key0
P 0000 01 3D0202842C9D3B ; ECM Key1
P 0059EDF7 00 BBD81262FF1DAE ; EMM Key ( Au Update)

Gol TV – VTV
-SES 40°W-4065 R 12500 -PowerVU(C-Band)
-Galaxy 125°W-3900 V 29079 -PowerVU(C-Band)
-AMC 131°W-3820 H 29724–PowerVU(C-Band)
key 00 437DD3B2A0A6D5 ; ECM Key0
key 01 466B3B814138E1 ; ECM Key1
P 005E9E93 00 A78B992C6C86DB ; EMM Key (AU-Update)
P 005D1896 00 339DDA82ADB558 ; EMM Key (AU-Update)

Venevisión Venezuela -Meridiano TV -INH tv
SES 6 at 40.5°W
3883 R 26660
ECM Key0 B46285457F8F94
ECM Key1 59970D892FDE1B

Intelsat 20 (IS-20) @ 68.5° East
Sky News International
4196 H 4000
P 0000 00 CF8F8EBA3286A4 ; ECM Key0
P 0000 01 1D11A6863D8516 ; ECM Key1
P 004F8849 00 4550B157D61DBF ; EMM Key

Eutelsat 113 West A at 113.0°W
Multimedios TV
Eutelsat 113 West A at 113.0°W 3848 V 13842-3/4
P 0000 00 B9EDADC427FCB2 ; ECM Key0
P 0000 01 BCE976C37153DB ; ECM Key1
P 005601ED 00 AB17D568B5BAE8 ; EMM Key

Intelsat 20 (IS-20) @ 68.5° East
4064 H 19850
P 0000 00 0123456789ABCD ; ECM Key0
P 0000 01 0123456789ABCD ; ECM Key1
P 0063F084 00 64043D7A7D933F ; EMM Key

MUX CHANNEL PLATINO
Eutelsat 117 West A at 116.8°W
3853 V 8332 (Package TVC Networks)
Eutelsat 113 West A at 113.0°W
4141 H 30000 (Package Alterna’TV)
P 005DA043 00 A793D223928C2B ; EMM Key ( AU-Update)
Key 00 914D74DD38D2B5 ; ECM Key0
Key 01 80F50B950349B8 ; ECM Key1

Viacom Media Networks
NSS 806 at 47.5°W 4055 R 30000
Intelsat 805 at 55.5°W 4177 V 30000
Intelsat 21 at 58.0°W 4080 V 27690
P 0000 00 4AC13923A1E590 ; ECM Key0
P 0000 01 4DBE0122EC3BB9 ; ECM Key1
P 005E7335 00 7976A15A4E2345 ; EMM Key

BS-CBN
166E (Intelsat 19)
4180 H 30000 (ABS-CBN Sports Action, ABS-CBN, Lifestyle Network, Cinema One Philippines, Myx Philippines, ANC, ABS-CBN Sports Action Global)
PowerVu
Key0 = B7 6E 25 1E CB 29 50 (26.05.2016)

CaribVision
Intelsat 805 & Galaxy 11 & Amazonas 1 at 55.5°W
3842 H 2580-3/4
Key0: A2 B3 D3 20 01 00 00
Key1: B5 D0 C0 21 D8 20 11

Galaxy 17 @ 91°W (C-band)
4100 V 30000 5/6 – DVB-S2/8PSK MPEG-4/HDTV
Channels: Root Sports Package
ECMKEY0=7D5A641589C5BB
ECMKEY1=80572C14D31CE3

Galaxy 17 & Nimiq 6 at 91.0°W 3751 H 14410-5/6
Comcast SportsNet Chicago
P 0000 00 FA9E7BFBE2EACE ; ECM Key0
P 0000 01 FD9A43FA2C41F6 ; ECM Key1
P 005A7884 00 48B78F6A5DBB69 ; EMM Key

GlobeCast (91.5°E)
MEASAT 3 (91.5°E) 3920 V 29720 5/6 & 4120 V 29720 5/6
ECM key0 = 593740EA8A04F6
ECM key1 = 701DB9E5946311
GEM (BI) New
GEM (Canto)New
GEM (Eng)New
GEM (Mand)New
GEM (Thai)New

TV Esporte Interativo
– Intelsat 11 at 43.1°W – 3963V 15000
ECM Key0: C37A92BF4C1B3A
ECM Key1: 17E85754B01241

Intelsat 21 (58 W)
4080 V 27690
ECMKEY0=7FEC3613FCB55C

GMA Network 138.0°E Telstar 18
3847 H 4444
ECMKEY0=E8269776341786
ECMKEY1=A303ED817E46E2

-Intelsat 55.5°W
SportsMax 1 / 2
-Intelsat 55.5°W -4003 V 8680 -PowerVU(C-Band)
-Intelsat 55.5°W -3735 V 8681 -PowerVU(C-Band)
ECM0 : B1 F0 80 DD CB 5B 4E
ECM1 : FA 50 CA 5D 50 60 A8

[55.5°W_FOX-SPORTS]
55.5°W 4015-H-30000 // (Fox Sports Chile)
ECMKEY0=DB01900E830AB1
ECMKEY1=E8F3B10BAD6553
[58.0°W_FOX]
#58.0°W 3720-V-30000 // (Fox Sudamerica)
ECMKEY0=C94E06B70433D6
ECMKEY1=E1161571C63F58

[58.0°W_VIACOM]
#58.0°W 3840-V-27690, 4080-V-27690 // (Viacom Media Networks)
;ECMKEY1=5B51307F3FA66F #End
ECMKEY0=4B7E3DE66CC7A0
ECMKEY1=A89BFC5A2D9E7E

[75.0°W_GLOBOSAT]
#75.0°W 4100-V-30000 // (Globosat HD)
ECMKEY0=12B9617F1012A0
ECMKEY1=2925DE5BDE922C

[131.0°W_MTV_VIACOM_AMC11]
#131.0°W 4120-V-30000 // (Viacom Media Networks HD)
ECMKEY0=81EA314AE3576E

[135.0°W_HSN]
#135.0°W 3900-H-29270 // (Home Shopping Channel)
ECMKEY0=E8D287FA18CB3B
ECMKEY1=B9E1D1B32BDE23

[133.0°W_AFN]
#133.0°W 3860-V-28000 // (American Forces Network)
ECMKEY0=6DADC79AAD00CF
ECMKEY1=9E83D4513F3B23

Arqiva
Astra (4.8°E) 12303-H-25546
PowerVU
ECM KEY0=3AAB2C9D1A23BB
ECM KEY1=01104AD73016C3
P 0024B5A6 00 159F14C861263F EMM Key

[ Abertis Telecom]
Hispsat 30.0°W 11510-V-10000 (Abertis)
ECMKEY0=A12204A3A3F926
ECMKEY1=0491C9779E03F9
P 002C2D1C 00 BC4E01183904AD ; EMM Key

[Overon]
Hispsat 30.0°W 12092-V-27500 (Overon)+ 12562 H 2108
ECMKEY0=191F1B713B6777
ECMKEY1=1D1BE37186BEA0
P 005B5030 00 8FF6FBD0AF7218 ; EMM Key

[TELEIPPICA-1]
Eutelsat 16.0°E 12699-H-9880 // (Teleippica)
ECMKEY0=0123456789ABCD
ECMKEY1=97D6968EEC34A3
P 004E8EC0 00 C574482270F77E ; EMM Key

[TELEIPPICA-2]
Eutelsat 16.0°E 12654-H-11111 // (Teleippica)
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=8C0993635C22EA
P 004F1DF6 00 28D3FD510949EB ; EMM Key

(TLC Balkans )
Thor 1°W -12380-V-28000 //
ECMKEY0=7F468E8B047CDE
ECMKEY1=679352FC3DEDF4

Discovery Channel
Satelit: Intelsat 20 (68,5 BT)
3975 V 19850 (C Band)
00:1B 6D 85 44 64 9F 0B
01:97 10 BD 1B BD D4 08 active 14.09.2016

Solar Entertainment
Measat 3 at 91.5°E
3641 V 13333
ECMKEY0: 2A9AEA4BA7C8B7
ECMKEY1: 3693702E67100D

Measat 3/3a/3b at 91.5°E
Viva Entertainment
4014 V 10000
00 :B661 FD00 603C 22 13.10.2016
01 :45D3 18ED 38E8 53 13.10.2016
P 00579089 00 EAFE0B61E21E19 ; EMM Key

Disney Channel
Intelsat 19 @ 166.0°E
4140 H 28125 5/6
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=3AB2AAFA1AB2D2

Encompass Digital Media (66.0°E)
INTELSAT 17 (66.0°E)
3984 H 14400 2/3 (C-Band)
P 3E90 00 116F238DF24B55 ; World India
P 3E90 01 6546B4E6C9E9A2 ; World India
P 3EA0 00 116F238DF24B55 ;TLC HD World India
P 3EA0 01 6546B4E6C9E9A2 ;TLC HD World India
Autoroll UA/key
62 fd c0 / A8 B0 07 7E FE 1B 23
62 fd d0 / 90 0E 3F 76 0C B3 C7
62 fd d2 / 13 00 2D AF 5F 05 77
62 fd ed / 80 28 A8 26 16 44 1A
63 10 f5 / E7 A3 45 5E 64 F4 04
63 71 39 / FB 22 56 E4 12 A5 56
63 7a bd / 64 33 4B FC 00 14 A7
63 85 ed / 15 87 7E 39 98 BF C3
63 86 30 / 9C 1C B7 EE 40 C0 3B
63 86 32 / 24 C4 DA 62 00 73 FF
63 87 3d / 36 6A 00 B4 4C 87 5C

SKY News
IntelSat.20 68.5E CBAND
TP.4196 H 4000
00. CF8F 8EBA 3286 A4
01. 1D11 A686 3D85 16

Measat 3a at 91.4°E
4120 H 30000 5/6
3727 H 9833 2/3
P 06F0 00 593740EA8A04F6 14.08.2016
P 06F0 01 701DB9E5946311 14.08.2016

138°E @Telstar 18
3847_H_4444
ECM key0 = F5B89B9C0FFF45
ECM key1 = 27E4E046386484

AsiaSat-7 @105.5E
#CARTOON_NETWORK
START
FREQUENCY
3960 H 27500
MPEG-4/HD/P.VU
00: DC5C 97F4 9B7D E100 19.10.2016
01: C6D7 A4D5 5C79 4400 19.10.2016
68.5E
3974 H 19500
– HBO South India
– CNN South India
00 = 1D 6B 13 49 B5 52 FB 8F 19.10.2016
01 = B2 C5 A2 7C 8F 26 D2 02 19.10.2016

Measat 3A @ 91E ( C-Band )
3840 V 29720
BBC Earth HD Asia
BBC CBeebies HD Asia
BBC Lifestyle HD Asia
BBC Entertainment Asia
Key00 : 02B7681B20668400 14.08.2016
Key01 : 06B3301A6ABDAD00 14.08.2016

[105.5°E_TURNER-ASIA] #105.5°E 3960-H-27500 // (Turner International Asia)
ECMKEY00: 18 DF 94 0C CC 4A 36 10.09.2016

Apstar.7@ 76.5E
TP.3720 H 29620
DIVA HD
00. 0123 4567 89AB CD
01. 82C0 EFD8 2EAF 93
TP.3726 H 5926
GMA
00. F5B8 9B9C 0FFF 45
01. 27E4 E046 3864 84
TP.3920 H 28340
AXN
00. AD5C DBA9 9150 5A
01. 1E13 76FD 07FB 13

Intelsat 20 – 68,5 E
3739 H 26590
(NHK Premium)
ECMKEY0= 9774D1CFC96E71
ECMKEY1= C9B04900056620

Intelsat 20 – 68,5 E
3752 V 9300
(Aath TV)
ECMKEY0= 6008F6AC7AF2D7
ECMKEY1= 8BBD18DEFB87A9

Intelsat 20 – 68,5 E
3974 H 19500
(HBO South Asia, CNN Intl)
ECMKEY0= CEF7CE422FF89E
ECMKEY1= E42DB81767E02E

Intelsat 20 – 68,5 E
3974 V 19850
(Discovery Channel India, Discovery Tamil Nadu, Animal Planet India, Investigation Discovery India, Discovery Science India, Discovery Turbo India, TLC India, Discovery Kids India, BBC World News)
ECMKEY0= 7199819B0CF04F
ECMKEY1= 7EE0F00CFFBF66

Intelsat 20 – 68,5 E
4064 H 19850
(Sky News, CNBC Africa, Australia Plus TV, SIS Digital)
ECMKEY0= CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1= 1D11A6863D8516

Apstar 7 – 76,5 E
3690 H 13000
(Disney XD Philippines HD, Disney Channel SEA HD)
ECMKEY0= CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1= 3AB2AAFA1AB2D2

Apstar 7 – 76,5 E
3720 H 29620
(Syfy Universal HD Asia, Diva Asia HD, E! Philippines, E! Asia HD, Syfy Universal Taiwan, Universal Channel Asia HD, Diva 2, Diva Taiwan)
ECMKEY0= 0123456789ABCD
ECMKEY1= 82C0EFD82EAF93

Apstar 7 – 76,5 E
3880 H 30000
(Disney Channel Taiwan, Disney Junior Taiwan, Disney Channel Asai, Disney Junior Asia, Disney Channel Asia HD, Disney XD Philippines HD, etc)
ECMKEY0= CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1= 3AB2AAFA1AB2D2

Apstar 7 – 76,5 E
3920 H 28340
(AXN East Asia, AXN India, AXN East Asia 2, Animax East Asia, Animax Hong Kong, Animax India, AXN Pakistan, BeTV Asia, Sony Channel Asia, AXN Taiwan, Animax Taiwan, Animax Hong Kong, Sony Channel Philippines)
ECM (00) 88 AF 28 1D 8D 03 41 00 25.10.2016
ECM (01) 3A 1A CF 22 80 51 51 00 25.10.2016

Measat 3 – 91,5 E
3641 V 13333
(Jack City, CNN Philippines, Solar Sports, Solar All Access, Basketball TV, Jack TV, 2nd Avenue, My Movie Channel, ETC Philippines, NBA Premium TV, TGC)
ECMKEY0= 2A9AEA4BA7C8B7
ECMKEY1= 3693702E67100D

Measat 3 – 91,5 E
3727 H 9833
(Astro Warna, Golf Channel, Astro Vellithirai)
ECMKEY0= FF5893FD9E8816
ECMKEY1= 870E18CB30B865

Measat 3 – 91,5 E
3760 V 29700
(History HD Asia, History HD Korea, FYI Asia HD, Crime Investigation Asia HD, Lifetime Philippines)
ECMKEY0= DAE69F8B6E0106
ECMKEY1= E0DE2F8903AE55

Measat 3 – 91,5 E
3960 H 29700
(Lifetime Asia HD, H2 Asia HD, History Philippines)
ECMKEY0= DAE69F8B6E0106
ECMKEY1= E0DE2F8903AE55

Measat 3 – 91,5 E
4120 H 30000
(Astro Prima, Astro Ria, Setanta Sports Asia HD)
ECMKEY0= FF5893FD9E8816
ECMKEY1= 870E18CB30B865

Asiasat 7 -105,5 E
3960 H 27500
(CNN Intl, Cartoon Network Asia, Cartoon Network Taiwan, Cartoon Network Philippines, TCM Asia, Toonami, Tru TV Asia, Cartoon Network Australia, TCM Australia, Boomerang Australia)
ECMKEY0= CEF7CE422FF89E
ECMKEY1= E42DB81767E02E

Intelsat 19 – 166 E
3760 V 27690
(Discovery Channel Taiwan, Discovery Kids SEA, Discovery Home and Health Australia, Discovery Channel Philippines, Animal Planet Taiwan, Discovery Science SEA, Eve, TLC Taiwan, TLC Philippines)
ECMKEY0= 7199819B0CF04F
ECMKEY1= 7EE0F00CFFBF66

Telstar 18 – 138 E
3703 V 4444
(AXN Philippines HD)
ECMKEY0= AD5CDBA991505A
ECMKEY1= 1E1376FD07FB13

Intelsat 19 – 166 E
3830 H 14000
(CNN Intl Assia, CNN Headline News, Ins Asia, CNN Australia)
ECMKEY0= 956D98AD9E6E84
ECMKEY1= 842F2801182286

Intelsat 19 – 166 E
3860 H 28000
(AFN Atlantic, AFN Pacific, AFN Spectrum, AFN News, AFN Movie, AFN Family, AFN Xtra, AFN Sports, AFN Sports HD)
ECMKEY0= 6DADC79AAD00CF
ECMKEY1= 9E83D4513F3B23

Intelsat 19 – 166 E
3940 H 27690
(Golf Channel HD, Fox News, TV5 Monde Pacifique, TV5 Monde Pacifique HD)
ECMKEY0= 16DE199DA44BD4
ECMKEY1= ACF70F8EB19865
P 004D8155 00 716C0D6B5905DB ; EMM Key

Intelsat 19 – 166 E
3980 H 27690
(Discovery Channel SEA, Discovery Channel NZ, Discovery Science Australia, DMAX SEA, Discovery Kids Australia, Animal Planet SEA, TLC SEA, Animal Planet Australia, dll)
ECMKEY0= 7199819B0CF04F
ECMKEY1= 7EE0F00CFFBF66

Intelsat 19 – 166 E
4020 H 26470
(ESPN US, ESPN 2 US, ESPN Pacific Rim, ESPN Atlantic, ESPN Middle East, ESPN Latin, ESPN 2 Carribean)
ECMKEY0= 5109A7F05A3D61
ECMKEY1= 58A7E6567012D1
P 005E4431 00 D1A7987CB6E33E ; EMM Key

Intelsat 19 – 166 E
4040 V 30000
(Eve HD, Discovery Science SEA HD, DMAX SEA HD, Animal Planet SEA HD, TLC SEA HD, Discovery Channelo Thailand, TLC Thailand, Discovery Kids Philippines)
ECMKEY0= 7199819B0CF04F
ECMKEY1= 7EE0F00CFFBF66

Intelsat 19 – 166 E
4060 H 26590
(NHK Premium)
ECMKEY0= 9774D1CFC96E71
ECMKEY1= C9B04900056620
P 0021AC33 00 CFC27491C4ACEB ; EMM Key

Intelsat 19 – 166 E
4140 H 28125
(Disney Channel Australia, Disney Junior Australia, Disney Channel NZ, Disney Junior NZ, Disney XD Malaysia, Disney Channel Taiwan, etc)
ECMKEY0= CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1= 3AB2AAFA1AB2D2

SES 6 – 40,5 W
3712 L 10400
(Fox Andino, FX Central, Universal Channel America Latina, Fox Central, National Geographic Latin America)
ECMKEY0= C94E06B70433D6
ECMKEY1= E1161571C63F58

SES 6 – 40,5 W
3716 R 13235
(AMC Latin America, AMC Portugal, AMC Brazil, AMC Mexico, AMC Venezuela, Casa Club TV)
ECMKEY0= F476FE2D797A7A
ECMKEY1= 3B2C1886587E6D

SES 6 – 40,5 W
3725 L 10000
(Fox Brasil HD, FX Brasil HD, National Geographic Channel Brasil HD)
ECMKEY0= C94E06B70433D6
ECMKEY1= E1161571C63F58

SES 6 – 40,5 W
3735 L 7400
(Universal Channel Chile, Fox Life Latin, Mundo Fox, Fox Life Brasil)
ECMKEY0= C94E06B70433D6
ECMKEY1= E1161571C63F58

Intelsat 11 – 43,1 W
3718 V 21000
(Fox Este HD, Cinecanal Este HD, Fox Movies Latin America, Film Zone Este HD, Fox Action Este HD, Fox Family Este HD, Fox Extra HD)
ECMKEY0= CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1= 3AB2AAFA1AB2D2
Intelsat 11 – 43,1 W
3966 H 21090
3994 H 21090
(Discovery Channel, Investigation Discovery, Animal Planet, Discovery Kids, Discovery Home and Health)
ECMKEY0= 7192540D9ABE20
ECMKEY1= 78305F41F8AA43

Intelsat 11 – 43,1 W
3745 V 21610
(Discovery HD Theater, Discovery HD World, Discovery Home and Health HD, Investigation Discovery HD, Discovery Kids HD)
ECMKEY0= 7192540D9ABE20
ECMKEY1= 78305F41F8AA43

AMC 11 – 131 W
4120 V 30000
(CMT West HD, MTV West HD, Nickelodeon East HD, Channel V East HD, Comedy Central East HD, Spike TV West HD, Spike TV Canada HD)
ECMKEY0= 81EA314AE3576E
ECMKEY1= 632A4220C50AD

Intelsat 21 – 58 W
3720 V 30000
(Fox Latin, Universal Latin, Fox Life Mexico, FX Latin, FX Latin HD, MundoFox, Baby TV Latin, Universal Mexico, Syfy Latin, Fox Peru, Fox Chile, National Geographic Wild HD Latin)
ECMKEY0= C94E06B70433D6
ECMKEY1= E1161571C63F58

Intelsat 21 (58 W)
4080 V 27690
(Comedy Central Latin, VH1 Latin, MTV Latin, Nickelodeon Brasil, Nick Junior Latin, MTV Hits Latin, VH1 Classic Europe, VH1 Mega Hits, MTV Jams, Nicktoons, Paramount Channel Latin)
ECMKEY0= 4B7E3DE66CC7A0
ECMKEY1= A89BFC5A2D9E7E

→Intelsat 19 (166.0°E)
•HD Sports (C)
►3860 H 28000 (MPEG4ᴴᴰ/ECMKEY)
•Spts-K (C)
►3860 H 28000 (MPEG2/ECMKEY)
►ECMKEY0= 6DADC79AAD00CF
►ECMKEY1= 9E83D4513F3B23

[68.5°E_NHK-WORLD-NETWORK] #68.5°E 3739-H-26590 // (NHK World Network)
ECMKEY0=9774D1CFC96E71
ECMKEY1=C9B04900056620

[68.5°E_ESSEL-SHYAM] #68.5°E 3752-V-9300 // (Essel Shyam)
ECMKEY0=6008F6AC7AF2D7
ECMKEY1=8BBD18DEFB87A9

[68.5°E_TURNER-ASIA] #68.5°E 3974-H-19500 // (Zee Turner)
ECMKEY1=E42DB81767E02E

[68.5°E_DISCOVERY-NETWORKS-ASIA] #68.5°E 3974-V-19850 // (Discovery Networks Asia-Pacific)
ECMKEY0=7199819B0CF04F
ECMKEY1=7EE0F00CFFBF66

[68.5°E_SKY-NEWS-ASIA] #68.5°E 4064-H-19850 // (Sky News International)
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=1D11A6863D8516

[76.5°E_UNIVERSAL-NETWORKS-ASIA] #76.5°E 3720-V-29620 // (Universal Networks)
ECMKEY0=0123456789ABCD
ECMKEY1=82C0EFD82EAF93

[76.5°E_DISNEY-CHANNEL-ASIA] #76.5°E 3880-V-30000, 3690-H-13000 // (Disney Channel)
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=3AB2AAFA1AB2D2

[76.5°E_AXN-ASIA] #76.5°E 3920-H-28340 // (Entertainment Asia)
ECMKEY0=AD5CDBA991505A
ECMKEY1=1E1376FD07FB13

[76.5°E_GLOBECAST-ASIA] #76.5°E 4151-H-14670 // (GlobeCast)
ECMKEY0=02B7681B206684
ECMKEY1=06B3301A6ABDAD

[91.4°E_SOLAR-ENTERTIMENT] #91.4°E 3641-V-13333 // (Solar Entertiment)
ECMKEY0=2A9AEA4BA7C8B7
ECMKEY1=3693702E67100D

[91.4°E_ASTRO] #91.4°E 3727-H-9833 4120-H-30000 // (GlobeCast/Measat)
ECMKEY0=FF5893FD9E8816
ECMKEY1=870E18CB30B865

[91.4°E_ECOMPASS] #91.4°E 3760-V-29700 3960-H-29700 // (Encompass Digital Media)
ECMKEY0=DAE69F8B6E0106
ECMKEY1=E0DE2F8903AE55

[138.0°E_AXN-ASIA] #138.0°E 3703-V-4444 // (AXN Philippines HD)
ECMKEY0=AD5CDBA991505A
ECMKEY1=1E1376FD07FB13

[166.0°E_CNN-ASIA] #166.0°E 3830-H-14000 // (CNN Asia)
ECMKEY0=956D98AD9E6E84
ECMKEY1=842F2801182286

[166.0°E_TVB] #166.0°E 3851-V-9950 // (TVB)
ECMKEY0=B897A42E6D4C49
ECMKEY1=3A9EFCB2CDBA66

[166.0°E_AFN] #166.0°E 3860-H-28000 // (American Forces Network)
;ECMKEY0=011184B6317C92 #End
ECMKEY0=6DADC79AAD00CF
ECMKEY1=9E83D4513F3B23

[166.0°E_TV5-MONDE-PACIFIQUE] #166.0°E 3940-H-27690 // (TV5 Monde Pacifique)
ECMKEY0=16DE199DA44BD4
ECMKEY1=ACF70F8EB19865

[166.0°E_ESPN] #166.0°E 4020-H-26470 // (ESPN)
ECMKEY0=5109A7F05A3D61
ECMKEY1=58A7E6567012D1

[166.0°E_NHK-WORLD-NETWORK] #166.0°E 4060-H-26590 // (NHK World Network)
ECMKEY0=9774D1CFC96E71
ECMKEY1=C9B04900056620

[166.0°E_DISCOVERY-NETWORKS-ASIA] #166.0°E 3980-H-27690, 4080-V-28270 // (Discovery Networks Asia-Pacific)
ECMKEY0=7199819B0CF04F
ECMKEY1=7EE0F00CFFBF66

[166.0°E_DISNEY-CHANNEL-ASIA] #166.0°E 4140-H-28125 // (Disney Channel)
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=3AB2AAFA1AB2D2

[180.0°W_AFN] #180.0°E 4174-L-3680 // (American Forces Network)
ECMKEY0=6DADC79AAD00CF
ECMKEY1=9E83D4513F3B23
[40.5°W_FOX] #40.5°W 3712-L-10400, 3735-L-7400 // (Fox International Channels)
ECMKEY0=C94E06B70433D6
ECMKEY1=E1161571C63F58

[40.5°W_AMC-NETWORKS] #40.5°W 3716-R-13235 // (AMC Networks)
ECMKEY0=F476FE2D797A7A
ECMKEY1=3B2C1886587E6D

[40.5°W_FOX-HD] #40.5°W 3725-L-10000 // (Fox International Channels HD)
ECMKEY0=DB01900E830AB1
ECMKEY1=E8F3B10BAD6553

[40.5°W_GLOBECAST] #40.5°W 3803-R-26860 // (GlobeCast)
ECMKEY0=8DDBAF284DF301
ECMKEY1=371A90BEB1CF40

[40.5°W_VENEVISION] #40.5°W 3883-R-26860 // (Venevision)
ECMKEY0=B46285457F8F94
ECMKEY1=59970D892FDE1B

[43.1°W_DISCOVERY] #43.1°W 3745-V-21610, 3966-H-21090, 3994-H-21090 // (Discovery Sudamerica)
ECMKEY0=7192540D9ABE20
ECMKEY1=78305F41F8AA43

[43.1°W_LAPTV] #43.1°W 3927-V-30000 // (LAPTV)
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=3AB2AAFA1AB2D2

[43.1°W_TURNER] #43.1°W 3963-V-13400 // (Turner / TNT Sudamerica)
ECMKEY0=C37A92BF4C1B3A
ECMKEY1=17E85754B01241

[43.1°W_CNN] #43.1°W 4040-H-30800 // (CNN Sudamerica)
ECMKEY0=CF8F8EBA3286A4
ECMKEY1=3AB2AAFA1AB2D2

[43.1°W_PLAYBOY] #43.1°W 4079-V-4400 // (Claxson / Playboy Sudamerica)
ECMKEY0=0123456789ABCD
ECMKEY1=0123456789ABCD

[55.5°W_TELEFE] #55.5°W 3715-H-8890 // (Telefe)
ECMKEY0=E952C708557284
ECMKEY1=E140B0A32FCEDA

[58.0°W_FOX] #58.0°W 3720-V-30000 // (Fox Sudamerica)
ECMKEY0=C94E06B70433D6
ECMKEY1=E1161571C63F58

[58.0°W_VIACOM] #58.0°W 3840-V-27690, 4080-V-27690 // (Viacom Media Networks)
;ECMKEY1=5B51307F3FA66F #End
ECMKEY0=4B7E3DE66CC7A0
ECMKEY1=A89BFC5A2D9E7E

[75.0°W_GLOBOSAT] #75.0°W 4100-V-30000 // (Globosat HD)
ECMKEY0=12B9617F1012A0
ECMKEY1=2925DE5BDE922C
[131.0°W_MTV_VIACOM_AMC11] #131.0°W 4120-V-30000 // (Viacom Media Networks HD)
ECMKEY0=81EA314AE3576E

[135.0°W_HSN] #135.0°W 3900-H-29270 // (Home Shopping Channel)
ECMKEY0=E8D287FA18CB3B
ECMKEY1=B9E1D1B32BDE23

شفرات الباور فيو PowerVu Keys علي مختلف الاقمار الصناعيه بتاريخ اليوم 2016

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى