شفرات مجانيه للقنوات الرياضية علي معظم الاقمار الصناعيه 2016

شفرات مجانيه للقنوات الرياضية

شفرات مجانيه للقنوات الرياضية علي معظم الاقمار الصناعيه 2016

شفرات مجانيه للقنوات الرياضية علي معظم الاقمار الصناعيه 2016

28.08.2016
Belintersat 1
(Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3877 – L – 6420 (C- Band)
MPEG 2 – 4:2:0 – SDTV
Biss: F2 A2 08 9C 16 AF C2 87

28.08.2016
Test-913 85.2E BISS
11960 Н 28800
Test-913
CW: DD AA CC 53 FF FF FF FD

27.08.2016
Kwesé Sports
Belintersat 1
(Belarus Sat 1) @ 51.5° East
Fréq: 3877 – L – 6420
Biss: F2 A1 08 9B 16 AF C1 86

26.08.2016
[ ESPN Caribbean (Caribbean 901) ]
Telstar 12 @ 15°W (NEW TP) 12737H7552 3/4 | Biss | SID:0385
Biss: AB 89 DD 11 C4 FE 53 15

[ ESPN Syndication (Syndication 902) ]
Telstar 12 @ 15°W (NEW TP)
12737H7552 3/4 | Biss | SID:0386
Biss: 8C 76 E2 E4 49 BF 11 19

26.08.2016
Satellite ; Eutelsat W 21A @ 21.6E
Channel ; Riyadh MCR
TP ; 11585 V 1600 + 11650 v 1600
CW: B3 2E 41 22 D5 8A 2F 8E

26.08.2016
MBC MASR
Eutelsat 21.5°E -SD | Biss
SID: 0001
11592 V 2856 7/8
Biss:FE CA 26 EE 08 16 BC DA

23.08.2016

Badr-4/5/6@26°E/11919 H 27500
============================
MBC MASR
SID (0039)
MBC MASR 2
SID (003A)
=============================
ONE BISS KEY: 12 AB 34 [F1] CD 56 EF [12]

Eutelsat 5°W
ID:Occa AFRICA 2 & 3
3726 V 29950
CW: 66 66 CA 96 F6 AB CD 6E

19-08.2016
MBC MASR
Eutelsat 21.5°E -SD | Biss |
SID: 0001 /11592 V 2856 7/8
Biss:DE AB 19 A2 08 16 BC DA

18.08.2016
MTV_SPORTS‬
Hellas’sat 2A (39.0E)
TP. 11530 H 14300
MPEG-4/HD/BISS
SID. 0001
KEY. D2ED 992B 6E7F 250B

16.08.2016
CSN Sports SriLanka
‎Apstar7 @76.5°East CBAND
4048 V 2448
Mpeg4/HD
CW: 9C BD B3 0C BC 98 9D F1

14.08.2016
Biss Feeds Keys Asiasat 5 (100.5°E)
3747 V 7500
Telecity Encoder 3
CW: 83 78 72 6D 67 61 56 1E0.5°E)

12.08.2016
Beinsports – RIO 2016 Olympic
Eutelsat 10°E
11066 H 43198
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 12 97 = ASBU RIO 2
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 15 9A = BEIN RIO 1
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 17 9C = BEIN RIO 3
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 13 98 = ASBU RIO 3
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 11 96 = ASBU RIO 1
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 14 99 = ALKASS RIO
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 16 9B = BEIN RIO 2
CW: C8 AE D7 4D E4 A1 18 9D = BEIN RIO 4

12-08-2016
MBC Feed (ex MBC MASR)
21.6°E – 11591 V 2856 7/8 – DVB-S/QPSK
ID: MBC Feed
SID:0001 VPID:0064 (100-dec)
2B F2 53 CE E1 B8 30 66
CW: AD CE 12 8D 08 16 BC DA

28-07-2016
Zee Studio HD
Intelsat 20 (68,5 BT)
ID: ZEE STUDIO HD
3810 V 15000 (C Band)
Mpeg4/Hd/Biss
AB 16 92 53 36 BD D7 CA

18-07-2016
Roma TV tests Eutelsat 8WB 8°W
12648 V 5000 DVB-S2 8PSK
MPEG 4 – 4:2:0
ID: « MilanChannel1 »
Biss: A2 B5 C1 18 D5 E6 25 E0

16-07-2016
HNL – Eutelsat 16°E 11366 V 30000
SID:03FA MPEG-4 Active during matches
Biss key: 8A 36 25 E5 BD 55 E1 F3

16-07-2016
Hit TV KazSat-3 58.5°E
Hit TV 11051 V 1667 MPEG-4
SID: 0001
BISS: 11 11 11 33 11 11 11 33

16-07-2016
Eutelsat 5°W
ID:Occa AFRICA 2 & 3
3726 V 29950
CW: CA F2 22 DE 22 FF FF 20

15-07-2016
Turksat Feed & Radio channels 42°E
« FIRST FM » SID=11(B)
12540, H, 30000 FEC 3/4
CW found: 12 12 12 [36] 12 12 12 [36]
« INTERCOM » SID=10522(291A)
11957, V, 27500 FEC 5/6
CW found: 10 00 00 [10] 00 00 00 [00]
« INTERCOMM » SID=10906(2A9A)
10985, H, 4800 FEC 3/4
CW found: FD FD CF [C9] CF AB BA [34]
« SERVICE 1 » SID=1391(56F),SERVICE 2 SID=1393(571),
SERVICE 3 SID=1395(573),SERVICE 4 SID=1397(575)
12034, V, 27490 FEC 5/6
CW found: DE DE 00 [BC] 00 00 00 [00]

15-07-2016
[ ESPN Caribbean (Caribbean 901) ]
Telstar 12 @ 15°W (NEW TP) 12737H7552 3/4
| Biss | SID:0385
Biss: 54 99 CF BC 1D 7B E8 80
(NoSpaces:5499CFBC1D7BE880 )
[ ESPN Syndication (Syndication 902) ]
Telstar 12 @ 15°W (NEW TP) 12737H7552 3/4
| Biss | SID:0386
Biss: F3 DD 6C 3C 9B 26 5A 1B
(NoSpaces:F3DD6C3C9B265A1B )

15-07-2016
Tunisia National 1 – Al Wataniya 1 Nile sat 7°W 11660
V 27500 SID:0006 Vpid:0259
ID: SRV_06
Biss: 01 23 45 69 67 89 12 02

15-07-2016
Kasat Event Demo
Eutelsat 10°E 11345 H 27500
Biss:07 36 D5 12 75 1B 9D 2D

12-07-2016
FEED 1 Nile sat 7°W
12645 H 27500
Biss: 12 31 23 66 12 31 23 66

12-07-2016
SFR SPORT 2 SID:0321 VPID:0713
SFR SPORT 3 SID:0322 VPID:071D
Eutelsat 5 West A @ 5° West
11679 V 29950 3/4
Biss: 5F 23 5F E1 23 5F 23 A5

08-07-2016
ENCODER-6 Badr 26°E
12600 H 2959
Biss:00 01 23 24 FF FA B1 AA

08-07-2016
FEED Nile sat 7°W
10795 V 27500
SID:0E1B VPID:0E24
Biss:12 4A F6 52 7C D9 81 D6

05-07-2016
SRTV
Feed Eutelsat 16A @ 16° East
11512V 29950 2/3 DVB-S2/8PSK
Biss |SID:00C8
Biss:B7 AC 07 6A 35 C0 F7 EC

05-07-2016
Yahsat-1A @ 52.5° East
11900 H 27500
TEST_1
TEST_2
TEST_3
TEST_5
TEST_6
TEST_7
TEST_8
TEST_9
TEST_10
TEST_11
TEST_13
TEST_14
Biss:AB C1 23 8F 00 0D 1A 27

01-07-2016
Yamal 401 90Е
Uzreport TV
11504 V 3800
DVB-S/MPEG-4
BISS: FF FF FF 00 FF FF 10 00
For SoftCam.Key
F 000101F4 00 FFFFFF00FFFF1000 ;UzReport (90E°)
F 000101F4 01 FFFFFF00FFFF1000 ;UzReport (90E°)

29-06-2016
TV Varzish SD Yahsat-1A @ 52.5° East
12015 H 27500 SID:065D
Biss: 12 34 AB F1 CD 56 78 9B

27-06-2016
CBC SPORT HD
AzerSpace 46°E
11135 H 27500 5/6
Biss: 13 13 13 13 13 13 13 13

12-06-2016
Raajje TV Apstar-7 @ 76.5° East
4079 H 1600
Biss: 01 23 45 69 67 89 12 02

05-06-2016
Orbit HD FEED Nilesat 201
Eutelsat 7 West A @ 7° W
freq 12730 V 27500
Biss:88 EA 19 8B 52 BF 64 75

شفرات مجانيه للقنوات الرياضية علي معظم الاقمار الصناعيه 2016

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.